banner4.jpg

Etiqueta ''

Resultados 1 - 20 de 8216

Emakumeek enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. III. eranskina

Emakumeek sustatuta enpresen eta enpleguaren sorrera eragingo duten laguntza eta tutoretza emateko estrategiak sustatzea eta garatzea. Programak Europako Gizarte Funtsa ("EGF zure etorkizunean inbertitzen...

Programa para el acompañamiento a proyectos empresariales promovidos por mujeres en el proceso de creación de empresas. Anexo III

Promover y desarrollar estrategias para el acompañamiento y tutorización de proyectos empresariales promovidos por mujeres que supongan la creación de empresas y de empleo.  Este programa está cofinanciado...

Ekintzailetzarako eta turismo-enpresen lehiakortasunaren hobekuntzarako laguntzak - EMET 2021

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan toki-garapenari lagunduko dioten turismo-negozio berriak sortzen laguntzeko oinarriak ezartzea, baita turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzera...

Ayudas al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas - EMET 2021

El objeto de la presente Orden es establecer las bases para apoyar la adecuación, recuperación y relanzamiento de la actividad turística en el contexto de crisis económica y sanitaria generado por el...

Turismoa merkaturatzeko eta sustatzeko laguntzak - 2021

Turismo-jarduerari bultzada berria emateko laguntzen programa, Euskadiko turismo-produktuak diseinatzen eta martxan jartzen, sustatzen eta merkaturatzen lagunduz eta, «Euskadi Basque Country» marka turistikoa...

Ayudas destinadas a la comercialización turística y a la promoción - 2021

Programa de ayudas destinadas a impulsar el relanzamiento de la actividad turística con el apoyo al diseño y puesta en marcha de productos turísticos de Euskadi, su promoción y comercialización, así como...

Gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko laguntzen deialdia onartzen duena. Erakunde laguntzaileentzako diru-laguntza. Lehen Aukera 2021.

Titulua edo prestakuntza izanik beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak euskal enpresetan edo bestelako erakundeetan kontratatzeko oinarriak...

Ayudas destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Subvención a entidades colaboradoras. Lehen Aukera 2021.

Establecer las bases y regular las ayudas a conceder por la contratación de personas jóvenes, en situación de desempleo y sin previa o con escasa experiencia laboral, en empleos relacionados con su titulación,...

Suspertze Adimentsua programa. Bizkaia 2021

Enpresek  beren jarduera  berraktibatzeko  proiektuak  gara  ditzaten  sustatu nahi  da,  COVID-19k  eragindako   osasun-krisiko egoera kudeatzeko aitortutako alarma-egoeraren ondoren. Proiektu horien...

Programa Reactivación Inteligente. Bizkaia 2021

Fomentar que las empresas desarrollen proyectos de reactivación de su actividad tras el estado de alarma declarado para la gestión de la  situación  de  crisis  sanitaria ocasionada  por  el  COVID-19. ...

Innobideak-Kudeabide Egitamua. Bizkaia 2021

Foru Dekretu honetan araututako diru-laguntzen helburua da Kudeaketa Aurreratuko Ereduarekin bat egiten duten kudeaketa hobetzeko proiektuak laguntzea, Bizkaiko enpresen lehiakortasuna hobetzeko Eskabideen...

Programa Innobideak-Kudeabide. Bizkaia 2021

Las subvenciones que se regulan en el presente Decreto Foral tienen como objetivo apoyar proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada que redunden en una mejora de la...

Lehiakortasunerako eta lankidetzan sortutako berrikuntzarako Elkarlanean programa. Enpresen arteko lankidetza Bizkaia 2021

Enpresa batzuen artean modu kooperatiboan identifikatutako negozio-aukeren bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta legalari buruzko azterlanak egitea. Lankidetzan sortutako berrikuntza-proiektuak egitea...

Programa para la competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean. Colaboración interempresarial Bizkaia 2021

La realización de estudios sobre la viabilidad técnica, económica y legal de aquellas oportunidades de negocio innovadoras identificadas de manera cooperativa entre varias empresas. El desarrollo...

Zabaldu Laguntza Programa. 2021

Zabaldu programaren helburua da nazioartekotze prozesuetan hasten ari diren enpresei laguntzea, kanpoko merkatuetan presentzia handiagoa izan dezaten eta nazioartekotze-prozesuetan garapen iraunkorra...

Programa de ayudas Zabaldu. 2021

El programa Zabaldu tiene como objeto ayudar a las empresas incipientes en los procesos de internacionalización a aumentar su presencia en mercados exteriores y a promover el desarrollo sostenible a lo...

Eskualdeko Lehiakortasuna Sustatzeko Programa. 2021

Programa honen helburua da erakunde onuradunek lehiakortasuna eta lurralde-ore-ka indartzeko sustapen ekonomikoko proiektuak eta jarduerak gara ditzaten bultzatzea. Beren eraginpeko lurralde-eremuko enpresen...

Programa de Impulso a la Competitividad Comarcal. Bizkaia 2021

El objeto de este Programa es favorecer que las entidades beneficiarias desarrollen proyectos y actuaciones de promoción económica para fortalecer la competitividad y el equilibrio territorial. Serán...

Gipuzkoako eremu degradatuak berreskuratu eta lehengoratzeko proiektuak eta jarduketak egiteko gauzazko laguntzak. 2021

Helburua da Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, mankomunitateei eta udal eta eskualde merkataritza sozietateei gauzazko laguntzak norgehiagoka bidez esleitzeko erregulazioa ezartzea, guztia ere Ingurumen...

Subvenciones en especie para la ejecución de proyectos y actuaciones de recuperación y restauración de áreas degradadas de Gipuzkoa. 2021

Subvenciones en especie a través de concurrencia competitiva a los ayuntamientos, mancomunidades y sociedades mercantiles municipales y comarcales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de cara a que la...

scribdicon

1Granja Modelo s/n 01192 Arkaute, Araba , NIF. G48986137 | T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Política de Privacidad | Aviso Legal | Control Remoto