banner2_0.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 141 - 160-(e)tik 7477-(e)ra

EAEko landa- eta itsasertz-eremuak dinamizatzeko gizarte-ekitaldietarako 2019. urterako laguntzak iragartzen dituena minimis araubidearen barnean. Gizarte-Ekitaldiak

Laguntza hauen helburua Gizarte-ekitaldiak sustatzeko laguntzak dira, Euskal Autonomia Erkidegoan landa- eta itsasertz-eremua dinamizatzeko, betiere honako helburu hauetakoren bat lortzen laguntzen badute:...

Ayudas, acogidas al régimen de mínimis, para la realización de eventos sociales que dinamicen el medio rural y litoral de la CAPV. Eventos Sociales

Promocionar eventos sociales para la dinamización del medio rural y litoral en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que contribuyan a alguna de las siguientes finalidades: a) Estimular la participación...

Nekazaritzako, elikagaigintzako eta arrantza eta akuikulturatik eratorritako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak. Lehiatu Berria 2019

Ekoizleen sektorearen lehiakortasuna areagotzea, sektore horrek elikagaien katean duen zeregina indartzea, eta nekazaritzako elikagaien industriaren garapena bultzatzea. 2019/06/26-2019/07/26 Informazio...

Ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados de la pesca y la acuicultura. Lehiatu Berria 2019

Ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios, y de los productos derivados de la pesca y la acuicultura. Las ayudas se ajustarán a un programa de inversiones, que...

EAEko tokian tokiko gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko diru-laguntzak (2019)

Gazte-ekipamenduak eraiki, handitu edo hobetu. 2019/06/25-2019/07/24 Informazio gehiago

Subvenciones para impulsar en el ámbito local la Red de equipamientos juveniles de la CAE (2019).

La construcción, ampliación o mejora de equipamientos juveniles. 25/06/2019-24/07/2019 Más información

Gizarte-ekonomiako enpresa-lankidetzarako laguntzak 2019

Diruz lagun daitezkeen jarduerak: a) Lankidetza-proiektu bat lantzeak eta ezartzeak eragindako gastuak. Lankidetza-akordioak egiteko aukeraren eta bideragarritasunaren inguruan egindakoak hartuko...

Ayudas Intercooperación en la Economía Social 2019

Actividades Subvencionables: a) Gastos derivados de la elaboración de un proyecto de intercooperación y su implantación. Se considerarán como tales, los relativos a la posibilidad y viabilidad de...

Gizarte-Ekonomian ekiteko laguntzak: Eratzea 2019

Gizarte-ekonomiako enpresak eratzea, izaera hori ez duten enpresak gizarte-ekonomiako enpresa bihurtzeko kasuak barnean hartuta. Agindu honen ondorioetarako, gizarte-ekonomiako enpresatzat joko dira lan...

Ayudas Emprender en Economía Social: Constitución 2019

La constitución de empresas de economía social, incluyendo los supuestos de transformación de entidades con actividad empresarial ya existentes en empresas de Economía Social. A los efectos de esta Orden...

Gizarte-Ekonomian ekiteko laguntzak: Enpresen Lurralde-Sustapen Planifikaturako laguntzak 2019

Gizarte Ekonomiako enpresen lurralde-sustapen planifikaturako Ekintza Plan bat landu, garatu eta gauzatzea Agindu honen 24. artikuluko eskakizunei jarraiki. Gizarte Ekonomiako enpresak lanean parte hartzean,...

Ayudas Emprender en Economía Social: Promoción Territorial Planificada 2019

La elaboración, desarrollo y ejecución de un Plan de Actuación para la promoción territorial planificada de empresas de Economía Social, basadas en la participación del trabajo, la creación y distribución...

Gizarte-Ekonomian ekiteko laguntzak: Enpresa bat eratzea 2019

Gizarte-ekonomiako enpresa bat eratzearekin zuzenean erlazionatuta dauden sustapen-ekintzak egitea, jarraipena eta enpresa-kudeaketarako doako aholkularitza barne, enpresaren jarraipena sustatu eta eusteko...

Ayudas Emprender en Economía Social: Promoción 2019

La realización de las acciones de promoción directamente relacionadas con la constitución de una empresa de Economía Social, incluyendo el posterior seguimiento y asesoramiento gratuito en la gestión...

Gizarte-Ekonomian ekiteko laguntzak: Finantza-bideragarritasuna 2019

2019an, honako ikasketa hauek egitea –gizarte-ekonomiako enpresa bat sustatzeko helburua izanik–: a) Honako ezaugarri hauek dituzten sozietate anonimoen edo mugatuen ekonomia- eta finantza-bideragarritasuneko...

Ayudas Emprender en Economía Social: Viabilidad 2019

La realización, durante el año 2019 y con el fin de promover una empresa de economía social, de los siguientes estudios: a) Estudio de viabilidad económica y financiera de sociedades anónimas o limitadas...

2019 Erlezaintza ustatzeko ditu-laguntzak. Bizkaia

Erlezaintza-produktuen ekoizpena eta merkaturatzea hobetzeko jarduerak sustatzeko laguntzen arauketa. 2019/06/22  -  2019/07/05 Informazio gehiago

Ayudas a la apicultura 2019. Bizkaia

Regular el régimen de ayudas para el fomento de aquellas actividades destinadas a mejorar la producción y comercialización de los productos de la apicultura. 22/06/2019  -  05/07/2019 Más información

Etxebizitzak eta eraikinak era efizientean birgaitzeko diru-laguntzen programa (RENOVE programa), Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku-hartzeko proiektuak egin eta haien ondoriozko obrak gauzatzeko. 2019

2019ko ekitaldirako etxebizitzen eta eraikinen birgaitze eraginkorrerako laguntzen programa (RENOVE programa) iragartzea eta arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak...

Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios (Programa RENOVE) para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la ejecución de las obras derivadas de los mismos. 2019

Convocar y regular para el ejercicio 2019 el Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios (Programa RENOVE) para la elaboración de proyectos de intervención en el...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola