banner13.jpg

Etiqueta ''

Resultados 141 - 160 de 7833

Lana eta familia bateragarri egiteko neurriak

Langabezian inskribatuta dauden pertsonen kontratazioa sustatzeko laguntzea, zeinen helburua baita, hain zuzen ere, besteren konturako langileak edo kooperatiba-sozietateetako bazkide-langileak edo lan-bazkideak...

Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral

Apoyar la contratación de personas inscritas como desempleadas, para sustituir a personas trabajadoras  por cuenta ajena o personas socias trabajadoras o socias de trabajo de sociedades cooperativas,...

El Gobierno Vasco, las diputaciones forales y HAZI crearán un servicio de recogida y comercialización de productos de los y las baserritarras

El Gobierno Vasco y las tres disputaciones forales de Euskadi junto con HAZI pondrán en marcha un servicio de recogida y comercialización de productos para baserritarras que destinen sus productos a los...

Baserritarren produktuak bildu eta merkaturatzeko zerbitzua sortuko dute Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta HAZIk

Eusko Jaurlaritzak, hiru Foru Aldundiak eta HAZIk azoketara produktuak zuzentzen dituzten baserritarrentzako produktuen bilketa eta merkaturatze zerbitzu bat jarriko dute martxan. Azoketan produktuak...

Gipuzkoako eremu degradatuak berreskuratu eta lehengoratzeko proiektuak eta jarduketak egiteko gauzazko laguntzak

Helburua da Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, mankomunitateei eta udal eta eskualde merkataritza sozietateei gauzazko laguntzak norgehiagoka bidez esleitzeko erregulazioa ezartzea, guztia ere Ingurumen...

Subvenciones en especie para la ejecución de proyectos y actuaciones de recuperación y restauración de áreas degradadas de Gipuzkoa

Subvenciones en especie a través de concurrencia competitiva a los ayuntamientos, mancomunidades y sociedades mercantiles municipales y comarcales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de cara a que la...

Indartu 2020 Programa

Agindu honen xedea lurralde-edukiko diskriminazio positiboko ahalegin bat ezartzea da, dela krisi ekonomikoak eragin handiagoa izan duelako, dela garapena eragozten duen egiturazko hondatze-egoeran daudelako,...

Programa Indartu 2020

El objeto de la presente Orden es establecer un esfuerzo de discriminación positiva de contenido territorial, dirigido hacia determinadas zonas que sufren con mayor gravedad la situación de desempleo,...

Jasangarritasun energetikoa 2020-2021. Araba

Dirulaguntza hauen helburuak honako hauek dira: instalazioen, eraikinen eta hornikuntza publikoen kudeaketa energetikoaren sustapena, energia berriztagarrien iturrien (eguzki-energia termikoa, eguzki-energia...

Ayudas a la sostenibilidad energética 2020-2021. Álava

El objeto de ésta línea de subvención es la promoción de la gestión energética eficiente de instalaciones, edificios y equipamientos públicos, el fomento del aprovechamiento de las fuentes de energía...

Kudeabide programa. Araba 2020

Laguntza deialdia, lehia aske bidez, Aranako enpresen lehiakortasuna hobetzea ekarriko duten kudeaketa aurreratuko proiektuak garatzeko. Epea: 2020/03/17 - 2020/09/25 Informazio gehiago

Programa Kudeabide. Araba 2020

Convocatoria de ayudas, en régimen de libre concurrencia, para desarrollar proyectos de gestión avanzada que redunden en una mejora de la competitividad de las empresas alavesas. Plazo: 17/03/2020 -...

Hazik zerbitzu operatiboak mantentzen ditu

COVID-19ak sortutako egoeraren ondorioz, HAZIk jarduera-protokolo bat jarri du abian, ohiko zerbitzuak eskaini ahal izateko eta langileak babesteko. HAZIk aldaketak ezarri ditu ohiko funtzionamenduari...

HAZI mantiene sus servicios operativos

A raíz de la situación generada por el COVID-19 HAZI ha puesto en marcha un protocolo de actuación que permite ofrecer los servicios habituales y proteger a las personas trabajadoras. HAZI ha implementado...

Suspendido el plazo para la presentación de solicitudes de las becas y del resto de procedimientos en curso

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se suspende el plazo para la presentación de solicitudes de las becas y del resto de procedimientos...

Beka eskaerak eta martxan dauden bestelako prozedurak aurkezteko epea bertan behera geratzen da

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege-Dekretuaren hirugarren Xedapen gehigarriak ezarritakoarekin bat etorriz, beka eskaerak eta martxan dauden bestelako prozedurak aurkezteko epea bertan behera geratzen da....

Landa bideen mantentze lanetarako laguntzak. Araba 2020

Laguntza honen xedea da Arabako Lurralde Historikoko bide sare zabala egoera onean mantentzea, hondatu ez dadin eta nekazaritza beharretarako erabili ezinik geratu ez dadin, eta gaur egungo egoera ekonomikoa...

Ayuda destinadas al mantenimiento de caminos rurales. Álava 2020

Esta ayuda tiene el objeto de mantener la amplia red de caminos del Territorio Histórico de Álava en buenas condiciones, sin que se produzca un deterioro acusado de ella que invalide el uso adecuado de...

Gipuzkoa Industria 4.0: produktuen eta zerbitzuen garapena. 2020

Fabrikazio aurreratuaren eta 4.0 Industriaren merkatura zuzentzen diren produktu eta aplikazio berriak garatzera zuzendutako proiektuak, betiere, berrikuntza badute, hau da, produktu edo prozesu garapenak...

Gipuzkoa Industria 4.0: Desarrollo de productos y servicios. 2020

Proyectos dirigidos al desarrollo de nuevos productos y aplicaciones destinados al mercado de la Fabricación Avanzada y de la Industria 4.0 que comporten innovación, entendida esta como el desarrollo...

scribdicon

1Granja Modelo s/n 01192 Arkaute, Araba , NIF. G48986137 | T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Política de Privacidad | Aviso Legal | Control Remoto