banner7.jpg

Etiqueta ''

Resultados 1 - 20 de 8150

Nekazaritza-sektorean lan egiten duten sasoikako langileentzako ostatu izango diren higiezinak sortzeko, egokitzeko edo ekipatzeko laguntzak 2021

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietan sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuak eraiki, egokitu, hobetu edo ekipatzeko diru-laguntzen erregimena ezarri eta arautzea....

Ayudas a la creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a ser alojamiento para el personal temporero que preste servicios en el sector agrario 2021

Establecer el régimen de ayudas a la construcción, acondicionamiento, mejora o equipamiento de los alojamientos destinados a las personas trabajadoras que presten servicios de temporada en explotaciones...

Desgaitasuna duten pertsonen enplegua lan-merkatu arruntean sustatzeko laguntzak

Desgaitasuna duten langileen laneratzea, integrazio pertsonala eta gizarteratzea lortzea. Eta eginkizun horren osagarri gisa, desgaitasuna duen langile bakoitzari bere baldintza fisiko, psikiko edo intelektualetara...

Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Facilitar la integración laboral, personal y social de los trabajadores con discapacidad. Complementándose esta función con la puesta a disposición de cada trabajador con discapacidad de un puesto de...

Jasangarritasun energetikoa 2021-2022. Araba

Dirulaguntza hauen helburuak honako hauek dira: instalazioen, eraikinen eta hornikuntza publikoen kudeaketa energetikoaren sustapena, energia berriztagarrien iturrien (eguzki-energia termikoa, eguzki-energia...

Ayudas a la sostenibilidad energética 2021-2022. Álava

El objeto de ésta línea de subvención es la promoción de la gestión energética eficiente de instalaciones, edificios y equipamientos públicos, el fomento del aprovechamiento de las fuentes de energía...

Etxeko hondakinen frakzio organikoaren gaikako bilketarako edukiontzia ezartzeko ematen dituen dirulaguntzak. Bizkaia 2021

Edukiontziak, poltsa konpostagarriak, etxeko edo merkataritza eta ostalaritzarako ontziak, sarrailak, giltzak, autokonpostagailuak, konpostagailu komunitarioak eta birringailuak erostea. Eskabideen...

Ayudas para la implantación del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico. Bizkaia 2021

Compra de contenedores, bolsas compostables, cubos domiciliarios o destina-dos a comercio y hostelería, cerraduras, llaves, autocompostadoras, compostadoras comunitarias y trituradoras. Plazo de presentación...

Ardoa-Basque Wine Office presenta un amplio conjunto de medidas para el apoyo comercial al sector de bebidas durante 2021

HAZI ha diseñado la hoja de ruta del sector de las bebidas (vino, txakoli, sidra natural, cerveza, etc…) de Euskadi, en colaboración con empresas y organizaciones sectoriales, para hacer frente a la complicada...

Ardoa – Basque Wine Officek neurri sorta zabala aurkeztu du, 2021ean edarien sektoreari salmentan laguntzeko

HAZIk  aurkeztu du, enpresa eta erakunde sektorialekin lankidetzan, diseinatu duen bide orria, Covid 19aren pandemiak Euskadiko edarien sektorean (ardoa, txakolina, sagardoa, garagardoa, etab.) eragiten...

Covid-19k sortutako inbertsio turistikoetarako laguntzak. Araba 2021

Arabako Lurralde historikoko kuadrillei eta udalei laguntzea, norgehiagoka prozedura bidez dirulaguntzak emanez, osasun krisiarekin eraginez egin beharreko inbertsioak eta lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak...

Ayudas a inversiones turísticas originadas por el Covid-19. Álava 2021

Apoyo a Cuadrillas y Ayuntamientos del Territorio Histórico Alavés para la realización de inversiones turísticas, tanto motivadas por la crisis sanitaria como para mejora de competitividad, mediante la...

Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Plana. Bizkaia 2021

Empresaren lehiakortasuna edozein arlotan berrikuntza proiektuen bidez hobetzea helburu duten jarduerak eta inbertsio aurreratua. Eskaera aurkezteko epea: 2021eko apirilaren 6tik apirilaren 30eko 13:30ak...

Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada. Bizkaia 2021

Actuaciones orientadas a mejorar la competitividad de la empresa mediante proyectos de innovación e inversiones avanzada. Plazo de presentación de solicitudes: del 6 de abril hasta la 13:30 del 30 de...

Ekintzaileentzako laguntzak Enpresa eta Berrikuntza Zentroen (EBZ) bidez babestutako proiektuetarako. Ekintzaile Programa. 2021

EKINTZAILE programak enpresa proiektu berrientzako laguntzak ematen ditu, baldin eta industri arloko proiektu berritzaileak edo horiekin lotutako zerbitzuetakoak badira. Proiektu horiek EBZ baten laguntza...

Ayudas a personas emprendedoras para proyectos tutelados a través de los Centros de Empresas e Innovación (CEIs). Programa Ekintzaile. 2021

El programa EKINTZAILE proporciona apoyo financiero para nuevos proyectos empresariales de carácter innovador industrial o de servicios conexos, tutelados por un CEI, para las fases de maduración de la...

Nekazaritza- eta elikagaigintza-sektorea ordezkatzen duten elkarteentzako diru-laguntzak, nekazaritzako elikagaien sektorearentzat interes berezia duten jardueretarako. 2021

  Xedea Conceder ayudas a las entidades asociativas, para el fomento de las siguientes actividades: Actividades de representación ante la Administración General del Estado o de participación...

Subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario para actividades de especial interés para el sector agroalimentario. 2021

Conceder ayudas a las entidades asociativas, para el fomento de las siguientes actividades: Realización de actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario acordes con la...

Bizkaian enpresa berritzaileak sortu eta abian jartzeko prozesua sustatzea

  Enpresa Berritzaileak Sortzeko 2021ko Programa bi jarduera-arlo hauen bidez gauzatuko da:     1.arloa. Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.   2.arloa. Enpresa berritzaile berriak.  ...

Ayudas para promocionar la creación y puesta en marcha de empresas innovadoras en Bizkaia 2021

La puesta en práctica del Programa de Creación de Empresas Innovadoras 2021 se llevará a cabo a través de cuatros áreas de actuación: Área 1.—Desarrollo de proyectos empresariales innovadores. Área...

scribdicon

1Granja Modelo s/n 01192 Arkaute, Araba , NIF. G48986137 | T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Política de Privacidad | Aviso Legal | Control Remoto